โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 28.02.66 Word Document ขนาดไฟล์ 208.78 KB 114
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 16.11.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 976.25 KB 77
คำร้องใบเปลี่ยนระดับผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.8 KB 137
แบบรายงานผลการแก้ 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.04 KB 134
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48389
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 48484
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48211
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48447
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 48294
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 48195
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48382
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 48321
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48597
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48617
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48627
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48576
เอกสารฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน บว11 Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48288
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 48415
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48240
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.67 KB 48282
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 48461
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48523
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 48531
อื่นๆ
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.34 KB 4
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 15
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 6
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.59 KB 4
หนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48233
แบบฟอร์มโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 48318
โปรแกรม ปพ.5 ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.58 KB 48484
โปรแกรม ปพ.5 ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 432.27 KB 48290
>แบบประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 48446
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48192
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 48198
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48245
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48396