โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 16.11.65 Word Document ขนาดไฟล์ 202.69 KB 48
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2565 ณ วันที่ 16.11.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 976.25 KB 36
คำร้องใบเปลี่ยนระดับผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.8 KB 130
แบบรายงานผลการแก้ 0 ร มส (สำหรับครูผู้สอน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.04 KB 130
แนวปฏิบัติในการติดต่องานทะเบียนวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 48384
แบบฟอร์มกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) Word Document ขนาดไฟล์ 61.93 KB 48475
แบบฟอร์มแผนการสอน แบบ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48205
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48442
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 116.4 KB 48286
โครงการสอนรายวิชา (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 48181
เอกสาร โครงการสอนรายวิชาพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 48377
แบบฟอร์มโครงการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.29 KB 48307
แบบฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48591
แบบฟอร์มแผนการสอนตามแนวจัดการเรียนรู้ Active Learning Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 48602
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48622
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมารตฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48561
เอกสารฝ่ายปกครอง
บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียน บว11 Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48284
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 48406
แบบเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48233
แบบเสนอเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 48274
บันทึกข้อความแจ้งนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 48457
รายงานการสอบสวนนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน (บว.2) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48518
ระเบียบโรงเรียนบันนังสตาวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 179.46 KB 48522
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 3
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.59 KB 1
หนังสือรับรองการทำงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.4 KB 48230
แบบฟอร์มโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18 KB 48315
โปรแกรม ปพ.5 ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 426.58 KB 48480
โปรแกรม ปพ.5 ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 432.27 KB 48277
>แบบประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 48440
สัญญายืมเงินโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 48177
แบบฟอร์มไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 48194
แบบเบิกสวัสดิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48229
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48391