โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพยุง ชุ่มบุญชู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายวาสน์ บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2512 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายจิต บุญราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางอรดี ศรีสุทธสอาด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อนวัชพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายธนทัต นวลเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย เลนุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน อักษรชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0952436
ชื่อ-นามสกุล : นายซูกีพลี ตาเยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0993508037